Beleidsplan 2013-2016Diaconaal beleidsplan periode 2013-2016


Visie:

De diaconie zet zich in voor de kwetsbare medemens.
We willen zorg dragen voor een leefgemeenschap waarin naar elkaar omzien en duurzaamheid centraal staan.

Organisatie:
De Diaconale raad bestaat uit
4 diakenen en 1 diaken met bijzondere opdracht.
Werkgroep Oecumene Wereldwijd (W.O.W.)
Missionaire Werkgroep (M.W.)
En wordt ondersteund door vele vrijwilligers. (zie “wat doen we al”)

Taakverdeling diakenen:
Annie Scheffer:   Diaken met bijzondere opdracht.
Zij doet dienst in huwelijk-  en uitvaartdiensten.
Hennie Scheffer: Secretaris
Diaken van Sectie Oost.
Koffie rooster
Lid beroepingscommissie 2012
Dorpshuis “de Korenaar” (2012)
Narda Eenink:     Penningmeester
Diaconaal Netwerk Bronckhorst.
Diaken van Sectie Centrum
Rieky Winkel :   Taxidienst
IKA vakantieweek
Contact Stichting Welzijn.  
Diaken van Sectie West
Annerike Sielias:Jeugddiaken
Lid moderamen.    
Werkgroep Gebouwen (2012)           

1 keer per jaar wordt er een vergadering belegd met W.O.W en M.W.
1 keer per jaar wordt er een vergadering belegd met de vrijwilligers/contactpersonen.

Tijdens de kerkdienst:
In elke dienst heeft één diaken dienst samen met één lid van de WOW of MW.
Tijdens vespers, goede vrijdag, paaswake, Hemelvaartsdag, dank- en biddag, op oudejaarsavond, en tijdens een jeugd-, uitvaart- of huwelijksdienst heeft één diaken dienst.
Tijdens een kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt doen zoveel mogelijk alle vier de diakenen dienst.  
Bij een uitvaart- of huwelijksdienst heeft de diaken met bijzondere opdracht dienst, in geval van diens afwezigheid de wijkdiaken.
De diakenen zorgen er voor dat de geluidopnameapparatuur voor de dienst aangaat en na de dienst uitgaat
Zij zorgen ervoor dat er voor de diaconie of aangegeven diaconaal doel gecollecteerd wordt tijdens de dienst en (indien van toepassing) tijdens de uitgangscollecte.
Alle financiën worden door de diaconie afgewikkeld via de bankrekening van de diaconie.

Het Heilig Avondmaal:
Tijdens H.A.diensten hebben vier diakenen dienst.
De diakenen zijn verantwoordelijk voor het klaarzetten van het brood en de wijn.
De voorganger deelt brood, de diakenen de beker, twee tinnen bekers met wijn en twee aardewerk bekers met druivensap.
Tijdens HA diensten zijn de collecteopbrengsten voor een diaconaal doel, Two fish/Voedselbank.
Twee maal per jaar, op Witte donderdag en de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, is er een huisavondmaal hiervoor worden de luisteraars van de bandjesdienst en kerkradio persoonlijk uitgenodigd.
Daarnaast een algemene uitnodiging in Kerkleven.

Doopdienst:
Diaken zorgt ervoor dat de kinderbijbel en doopkaars aanwezig zijn.
Doopdruppel wordt door voorganger en (1 van de) ouders in gedachtenishoek opgehangen.
Kinderbijbel wordt door kinderen van nevendienst aan (1 van de) ouders overhandigd.
Doopkaars wordt aan paaskaars aanstoken en aan (1 van de) ouders overhandigd met de woorden: Namens de Halse kerkgemeenschap mag ik jullie dit licht van Christus doorgeven.
(In de gaten houden of de ouders niet te veel vast moeten houden)

Stille zaterdag: Tijdens de dienst brengt de diaken het licht/nieuwe paaskaars binnen.

Publicatie in kerkleven:
Collectes en overige activiteiten worden in Kerkleven zoveel mogelijk aangekondigd, op het dienstrooster staat aangegeven wie voor het aanleveren
van de artikeltjes verantwoordelijk: Di, MW, WOW.

Financiën:
Inkomsten:
Diaconale rondgang
Giften   
Collectes tijdens de kerkdiensten.

Diaconaal geld is geld van en voor de kwetsbare medemens en mag dus alleen voor diaconale doeleinden worden gebruikt.
De diaconie moet dus als goed beheerder omgaan met geld dat aan anderen toebehoort.
We richten ons daarom op:
Verantwoord inzetten van financiële middelen
In stand houden van vermogen.
Geen groei van vermogen.
Een deel van het vermogen is voor een langere periode vast gezet.
Er is ook een deel ingezet bij Oikocredit (microkrediet organisatie).

Welke diaconale aspecten ontbreken er?
Korte termijn:
Mantelzorgers: We vinden dat mantelzorgers in het zonnetje gezet mogen worden.
Dat er een plaats voor ontmoeting is om samen ervaringen uit te wisselen en te ontspannen.
Duidelijke communicatie lijn naar de werkgroepen
Bijbelse dagboekjes. We onderzoeken of bestellen van groot-letter bijbelse dagboekjes wenselijk en haalbaar is.
Lange termijn: 
Armoede: We willen armoede op de kaart zetten.
De diaconie wil een rol gaan spelen met betrekking tot het herkennen en bestrijden van
armoede binnen Halle.

Wat doen we al?
De diaconie is bij haar werk in de gemeente afhankelijk van de medewerking van het pastoraat. Zij kennen de gezinnen beter en beheren een ‘kaartenbak’
Dit overzicht van de taken van de diaconie kan een hulpmiddel zijn om een dienst of activiteit van de diaconie onder de aandacht te brengen.  

Kerk Radio
Alle kerkdiensten en andere activiteiten waarbij de geluidsinstallatie aanstaat worden rechtstreeks uitgezonden en zijn via een ontvanger te beluisteren.
De zendapparatuur en de ontvangers zijn eigendom van de diaconie.
De kosten voor luisteraars zijn € 75,- p.j. dit is de huur van de ontvanger inclusief de luisterkosten er komen geen telefoonkosten via de eigen telefoonrekening bij.
Een keer per vier maanden wordt een kwitantie aangeboden, gelijktijdig wordt dan het collectebusje geruild die bij de luisteraars thuis staan.
Een telefoonaansluiting in huis is voldoende om te ontvangen. Middels één druk op de knop kan verbinding worden gemaakt en rechtstreeks meegeluisterd worden.
Via een eenvoudige handeling kan op een later tijdstip geluisterd worden.
KerkWebRadio kan ook tijdelijk worden gebruikt bij b.v. ziekte of tijdens een herstelperiode na een operatie. Het werkt overal ongeacht de telefoonregio. 
Alle diensten worden, bij de beheerder, in de computer opgeslagen en kunnen op verzoek op een C.D. gebrand worden. Een C.D van uitvaartdiensten is gratis,
deze komt via de predikant of het pastoraat bij de familie. Een C.D van een concert, doop- of huwelijksdienst gaan via de diaconie, deze kosten € 3.50. 

Bandjesdienst
Alle zondagochtend kerkdiensten worden op band opgenomen. Indien men een uitvaart- of huwelijksdienst op band wil luisteren moet men dat vóóraf kenbaar maken
omdat deze diensten niet standaard op band worden opgenomen maar alleen via de Kerk Web Radio worden uitgezonden en opgenomen..
Vrijwilligers ruilen 1x per 4 weken de bandjes. Gebruik van de bandjesdienst kan ook tijdelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden, een gift is uiteraard welkom.
Luisteraars van de bandjesdienst moeten zelf beschikken over een bandrecorder.

Taxidienst
Indien men zelf geen vervoer heeft naar de kerk bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de taxidienst. Vrijwilligers rijden volgens een rooster.
Aangemelde personen worden op zaterdag gebeld of vervoer gewenst is, ze weten dan meteen door wie ze gehaald worden.

Huisavondmaal
Twee maal per jaar, op Witte Donderdag en de zondag vóór Eeuwigheidzondag, is er huisviering van het HA. Deze vieringen beginnen en eindigen met koffie en een praatje.
Luisteraars van Kerk Web Radio en bandjes worden persoonlijk benaderd. Uiteraard zijn alle gemeenteleden welkom, daarvoor komt een algemene uitnodiging in Kerkleven.
Op verzoek wordt vervoer van en naar huis geregeld.

Gezamenlijke Maaltijden
Er zijn jaarlijks enkele ‘inloop’ maaltijden, in de zomerperiode (rond Pinksteren) en in de winterperiode (rond kerst).

Open kerk
Op woensdagmorgen is er in de kerk gelegenheid om de kerk binnen te lopen, een kaarsje aan te steken in de gedachteniswand, en met elkaar een kop koffie te drinken.
Daarnaast zorgt de werkgroep voor de “gedachtenishoek”  en voor kunst in de kerk.

Bezoekersgroep
Een grote groep vrijwilligers gaan op bezoek bij 80 plussers (of jonger als dit gezien de situatie gewenst is) Een vaste bezoeker bezoekt een vast adres(sen).
Deze bezoeken staan los van het pastoraat, maar kunnen elkaar wel aanvullen.
Elke bezoeker krijgt een bedrag voor een kleine attentie of een verjaardagskaart.   
* Graag vanuit het pastoraat een bericht aan de bezoeker als daar aanleiding voor is (ernstige ziekte of ziekenhuisopname of een plotselinge veranderingen anderzijds.)
Zeker een bericht doen in geval van overlijden.
Jaarlijks wordt de adressenlijst geactualiseerd, de diakenen hebben een lijst.

Gezellige middag
Eén keer per jaar is er in oktober een gezellige (ouderen)middag op een zaterdagmiddag. Diegenen die vanuit de bezoekersgroep worden bezocht krijgen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Verder komt er een algemene aankondiging / uitnodiging in kerkleven.
Het programma wordt voorbereid vanuit de bezoekersgroep. 

Bijbelse dagboekjes
Gemeenteleden vanaf 80 jaar krijgen een bijbelsdagboekje, of een andere attentie als lezen niet meer lukt. Deze boekjes worden vanuit de bezoekersgroep aangeboden.
Personen die niet vanuit de bezoekersgroep bezocht worden krijgen hun boekje via het pastoraat.

Kerstattentie
Alle 80 plussers, ook niet kerkleden, ernstig zieken en personen die, om welke reden dan ook, een schouderklopje verdiend hebben krijgen een kerstattentie namens de Kerk en “Vrouwen van Nu”.
Alle kerkenraadsleden, pastorale medewerkers en “Vrouwen van Nu” bezorgen de attenties.  

Kerstattentie gemeente Bronckhorst
Alle mensen in de gemeente Bronckhorst die bijstand gerechtigd zijn en bij de sociale dienst bekend zijn, krijgen in December een waardebon. De verzending gaat via de burgergemeente.
De diaconieën en charitassen in Bronckhorst betalen deze naar postcode. 

IKA vakantieweken
(Interkerkelijke Kampcommissie voor Achterhoek en Liemers.)
Er zijn in de zomermaanden vakantieweken voor mensen, en hun e.v. partners, die anders niet op vakantie kunnen omdat ze begeleiding of verzorging behoeven. (of alleen niet gaan)
Het programma en de huisvesting is geheel aangepast, arts, verpleegkundigen en vrijwilligers zijn aanwezig. Maar je hoeft natuurlijk niet geheel afhankelijk van anderen te zijn om
deel te nemen, hulp nodig hebben voor gebruik van medicijnen en/of dieet kan ook een reden zijn.
Toelating gaat in volgorde van inschrijving. Opgave voor de zomervakantie is doorgaans eind januari, aanmelding en betaling (eigen bijdrage +/- € 475,- 2013) gaat via de diaconie.

Vakantieweken voor éénoudergezinnen
Jaarlijks zijn er vakantieweken voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Er zijn activiteitenprogramma’s voor de volwassenen en de kinderen afzonderlijk.
Even niet alleen de verantwoordelijkheid dragen blijkt vaak een verademing. Dit project is uitbesteed aan de YMCA. Zij organiseren dit met een aantal (vaste) vrijwilligers.

Boekentafel in de kerk
De diaken dragen er zorg voor dat de boekentafel bij de tijd is.
Diverse folders zijn er aanwezig.
O.a.. aandacht voor :    – mantelzorg
– blindenbibliotheek
– eenouder vakanties

Collecte huwelijk- of jubileumdienst
Bruidsparen mogen zelf een bestemming aan de collecteopbrengst in de dienst geven.
De diaconie zorgt voor de afwikkeling
Bruidsparen ontvangen een huwelijksbijbel en een huwelijkskaars, de bijbel wordt aangeboden door de wijkouderling, de kaars door de diaken beide worden betaald door de diaconie.

Stille Hulp
De diaconie is er om in geval van maatschappelijke of sociale problemen gemeenteleden bij te staan. Het gaat, bij voorkeur, niet om hulp in de vorm van geld.
Denk vooral aan het meehelpen zoeken naar hulp voor een oplossing, of te bewandelen wegen. Stille hulp blijft stil. In geval van te administreren financiën wordt dit altijd anoniem verwerkt.
Wij staan voor het verlenen van persoonlijke hulp niet ongevraagd op de stoep maar komen pas na een verzoek daarvoor, van de persoon zelf of via het pastoraat, in actie.

Kinderbijbels
De diaconie zorgt voor de jongerenbijbels voor de oudste groep van de Dorpsschool.
De diaconie zorgt voor de kinderbijbels voor dopelingen. De mogen een kinderbijbel uitzoeken, die zij tijdens de doopdienst overhandigd krijgen. Uitzoeken gebeurt tijdens doopgesprek.

Kaarsen
De diakenen zorgen voor de Paaskaars en zorgen voor een gepaste bestemming voor de oude.
De gemeenteleden krijgen de mogelijkheid om een paaskaars voor thuis te bestellen.
Diakenen dragen er ook zorg voor dat de voorraad:
Herinneringskaarsen, waxinelichtjes en Paaswakekaarsjes voldoende is.
De herinneringskaars wordt tijdens de uitvaartdienst aangestoken en in de gedachteniswand gezet ze blijft in de gedachteniswand tot Eeuwigheidszondag.
Kindercatechese rondom H.A
In samenwerking met de jeugdouderlingen kindercatechese verzorgen: 1e jaar groep 3,4,5.
2e jaar groep 6,7,8  en het  3e jaar niet.

Paasgroetenactie
In de 40-dagentijd paasgroetenkaarten uit delen om te versturen aan gevangenen de uitwerking en adressenlijsten staan op de website van KerkinActie

Collecterooster
Samen met c.v.b. en de scriba opstellen van het collecterooster voor wat betreft de uitgangscollecten: We volgen het landelijk model, óp de datums voor
(3x) Werelddiaconaat en (2x) Binnenlandsdiaconaat. Daarnaast een verdeling in plaatselijke en regionale doelen, voor jong en oud, passend bij de kerkdienst.

Diaconale Rondgang
Deze is in oktober en de opbrengst is voor plaatselijk diaconaal werk.

Koffie drinken na de dienst
Na elke zondags kerkdienst wordt er koffie gedronken. De diaconie stelt het rooster van koffiedrinken na de dienst op. Wat lekkers erbij wordt door de gemeenteleden of de diaconie verzorgd. De 2 ingeroosterde vrijwilligers zorgen ook voor het opruimen en dergelijke.

Cadeautje vrijwilligers
Alle vrijwilligers van de diaconie krijgen jaarlijks en kleine attentie, van ongeveer € 5,- als blijk van waardering voor hun werk.

Elizabethbode
De Missionaire Werkgroep en een aantal vrijwilligers zorgt voor de verspreiding van dit blad.

Vrijwilligers Kerkenwerk
Gemeenteleden geven soms aan dat zij ‘wel wat voor de kerk willen doen’.
Dit komt vooral voor tijdens het benaderen van nieuwe ambtsdragers. De diaconie heeft regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig voor de bezoekersgroep, ruilen cassettebandjes of
collectebusjes kerktelefoon + inning abonnementgeld, bezorgen en ophalen collectezakjes van de diaconale rondgang.  Het bezorgen van de tijdschriften met Pasen, Pinksteren en Kerst.
Ook het IKA en de eenouder vakantieweken heeft altijd behoefte aan vrijwilligers.

Inzamelen
Postzegels , prentbriefkaarten, cartridges, brillen, gehoorapparaten en oude mobile telefoons worden ingezameld. De opbrengst hiervan is voor de zending.

Wie doet wat:
Kerk Web Radio:                            Tonnie Klein Lebbink.
Bandjesdienst:                               Willemien Hebbink
Taxidienst:                                    Rieky Winkel
Huisavondmaal:                              diakenen
Inloop Maaltijden:                          Gerrie Buunk, Jannie Klein Lebbink
Bezoekersgroep:                           Marian Kreeftenberg, Jo Berendsen
Gezellige middag:                          Marian Kreeftenberg, Jo Berendsen
Bijbelse dagboekjes:                      Marian Kreeftenberg, Narda Eenink
Kerstattentie:                              Derrie Olthuis, Leida Overbeek
Kerstattentie gemeente Bronckhorst: burger gemeente
IKA vakantieweken:                      Leida Overbeek 
Vakantieweken voor éénoudergezinnen: Ymca en vrijwilligers
Collecte huwelijk- of jubileumdienst: diakenen
Trouwbijbel:                                 diakenen
Huwelijkskaars: decoratie                Derrie Olthuis
Kinderbijbel:                                 diakenen
Doopkaars: decoratie                     Derrie Olthuis
Doopdruppel:                               Jannie Klein Lebbink
Herinneringskaars decoratie:           Tonnie Sielias
Stille Hulp:                                   diakenen   

Koffie na de dienst:                      Hennie zorgt voor het rooster.
Cadeautje vrijwilligers:                   roulerend binnen diakenen
Vrijwilligers Kerkenwerk:                Allen
Diaconale rondgang:                     Gerrie te Bokkel, Leida Overbeek
Inzamelen allerlei:                         Annie Tuenter
Bezorgen liturgieën kerk radio:       Elly en Gert Schuurman 
Open kerk: contactpersonen         Bertus en Jannie. Ans is ook vrijwilliger.
Bezorgen Elisabeth bode: contactpersoon Paulien Rijkenbarg
Kerstverlichting:                          Gert Aalderink en Henk Klein Hesselink.

WERKGROEP OECUMENE WERELDWIJD.
bestaat uit:        Anneke Wijnands
Eddy te Pas
Gerjo Koskamp
Marjan Okoth Wagenaar  (two fish)

Doel Werkgroep Oecumene Wereldwijd( W.O.W.):
Een venster vormen naar de wereld en contact hebben met mensen in andere landen, zodat wij over en weer van elkaar leren.

Kerkdiensten:
In elke dienst heeft één diaken dienst samen met één lid van de WOW of MW.  
Voor aanvang van een dienst delen zij, indien aanwezig, de liturgie en/of collectefolder uit en heten iedereen welkom.

Collecteren in de dienst voor het werk van de diaconie, collectezak met een D.
Collecteren tijdens de uitgangscollecte indien deze bestemd is voor een diaconaal doel. Dit is op het dienstrooster aangeven met: Di, MW, WOW. 
Alle financiën worden door de diaconie afgewikkeld via de bankrekening van de diaconie.

Publicatie in kerkleven:
Collectes en overige activiteiten worden in Kerkleven zoveel mogelijk aangekondigd, op het dienstrooster staat aangegeven wie voor het aanleveren van de artikeltjes verantwoordelijk voor is met: Di, MW, WOW.

Werelddiaconaat:
Collectes volgens het landelijke collecterooster.
In overleg met de predikant zal in één dienst in het jaar extra aandacht worden besteed aan het werelddiaconaat, waarbij de werkgroep betrokken wordt.

Zomer en Advent Schrijfactie van Kerk in Actie:
De brieven en uitwerking staan op de site van Kerk in Actie. De zomerschrijfactie is tijdens een of beide openluchtdiensten.
De adventschrijfactie is op de 2e adventzondag, deze kan gezamenlijk worden gehouden met de plaatselijke werkgroep van Amnesty International, maar alleen als de schrijfactie van A.I en van Kerk in Actie hetzelfde onderwerp hebben. 

Two fish
Opgericht door Joe en Marjan Okoth-Wagenaar om kinderen in Kenia via onderwijs een kans te geven op een zelfstandig bestaan.

Contacten overzee
Eerlijke wereldhandel, 
Aandacht voor duurzaamheid.
Project, b.v.  het 40dagenproject in samenwerking met de kindernevendienst.

Contact Amnesty International werkgroep Zelhem / Halle

MISSIONAIRE WERKGROEP

bestaat uit:     Paulien Rijkenbarg
Wouter Rootmensen
Marianne Luiten
Henk Klein Hesselink
Vacature

Doel Missionaire werkgroep:
De missionaire werkgroep heeft als doel om kerk en geloof in het licht te plaatsen van gemeenteleden en niet-gemeenteleden. 

Kerkdiensten
In elke dienst heeft één diaken dienst samen met één lid van de WOW of MW.
Voor aanvang van een dienst delen zij, indien aanwezig, de liturgie en/of collectefolder uit en heten iedereen welkom.
Collecteren in de dienst voor het werk van de diaconie, collectezak met een D.
Collecteren tijdens de uitgangscollecte indien deze bestemd is voor een diaconaal doel. Dit is op het dienstrooster aangeven met: Di, MW, WOW. 
Alle financiën worden door de diaconie afgewikkeld via de bankrekening van de diaconie.

Publicatie in kerkleven
Collectes en overige activiteiten worden in Kerkleven zoveel mogelijk aangekondigd, op het dienstrooster staat aangegeven wie voor het aanleveren van de artikeltjes verantwoordelijk voor is met: Di, MW, WOW.

Laagdrempelige kerkdiensten
Verzorgen van de Kerstavonddienst, openlucht-, herberg-, en dialect- en of zangdiensten.
Muziek- of koorconcerten.

Verspreiden van Elisabethbode of Open Deur
Met Kerst, Pasen en Pinksteren, wisselend per kerkelijk jaar.
Indien de predikant geen inlegvel verzorgd dan vanuit de werkgroep een inlegvel verzorgen.

Pinksterzendingscollecte
Vanaf  2004 is het adressenbestand van de Halse kerkgemeenschap vrijgegeven voor 2 aanschrijvingen vanuit kerkinactie per jaar met Pinksteren en in november. M W verzorgt de bijgevoegde brieven
Vanaf 2010 is het adressenbestand vrijgegeven voor 3 aanschrijvingen per jaar, naast Pinksteren en de november collecte ook de kerstcollecte voor Kinderen in de knel.
De diaconie verzorgt de derde brief.

Organisatie Halse Dag / startzondag
De kerk is open tijdens de Halse dag.
De coördinatie is bij MW, het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Cursus 7+1
Ondersteuning geven aan predikant bij het geven van deze basiscursus geloven.