Diaconie

De diaconale raad is in 3 groepen verdeeld, die elk zelfstandig werken met daarnaast één gezamenlijke vergadering per jaar.
De Diaconie, de Missionaire Werkgroep en de Werkgroep Oecumene Wereldwijd.

Diaconie
De Diaconie bestaat uit vier diakenen, drie zijn verbonden aan een sectie en één diaken is als jeugddiaken betrokken bij de jeugdraad. Daarnaast is er een diaken met een bijzondere opdracht, zij doet dienst in huwelijk- en uitvaartdiensten.

De kerntaak van de diaconie is
– dienen aan de tafel van de Heer;
– verspreiden van het licht door de Paaskaars, doop-, huwelijks- en herinneringskaarsen
– verzamelen van financiële middelen voor diaconaal werk;
– opkomen voor hen die buiten de boot dreigen te vallen, zowel lokaal als wereldwijd.

De diaconie verzorgt, samen met veel vrijwilligers, een veelheid aan taken zoals:
– de kindercatechese rondom het H.A in samenwerking met het catechese team
– de organisatie van de taxidienst en de kerkradio
– het verzorgen van een kerstattentie naar alle 80+ers en zieken in Halle, ook niet-gemeenteleden, in samenwerking met de NBvPl. Vrouwen van Nu
– de organisatie van inloopmaaltijden
– het actief betrokken zijn bij de vrijwilligers van de bezoekersgroep en de organisatie van een‘gezellige middag’ waarbij ontmoeting centraal staat.
– de organisatie, dan wel hulpverlening bij de IKA (Interkerkelijk Kampcommissie voor de Achterhoek en de Liemers en de vakantieweken voor  éénoudergezinnen in Halle-Heide.
– de organisatie van de Paasgroetenactie.
– de plaatsing en verzorging van de inzamelstraat voor prentbriefkaarten, postzegels, mobiele telefoons, cartridges en brillen.
– het deel uitmaken van het Diaconaal Platform van de gemeente Bronkhorst en van de Stichting Welzijn Zelhem.

Alle uitgangscollecten zijn doorzendcollecten met een verdeling naar lokaal, regionaal en landelijk en voor jong en oud.
Voor binnenlands en werelddiaconaat wordt het collecterooster van Kerkinactie gevolgd.
Bij een noodsituatie wordt er een extra collecte ingelast, soms wordt de opbrengst daarvan door de diaconie verdubbeld.
De diaconie verleent op verzoek ‘Stille Hulp’ en wil bij hulpvragen helpen zoeken naar oplossingen.
De diaconie heeft een bescheiden vermogen dat ze laat werken door de rentebaten in te zetten voor de jaarlijkse exploitatie. Een deel is omgezet in aandelen bij Oiko Credit.