Diaconie

Diaconale Raad
De Diaconale raad is in twee groepen verdeeld, de Diaconie en de Missionaire Werkgroep, die elk zelfstandig functioneren  en één gezamenlijke vergadering per jaar hebben.

Diaconie
De Diaconie bestaat uit drie diakenen.

Kerntaken van de Diaconie zijn

 • Dienen aan de tafel van de Heer
 • Verspreiden van het licht door aanschaf Paaskaars, doop- huwelijks- en herinnering kaarsen
 • Inzamelen van financiële middelen voor diaconaal werk
 • Opkomen voor hen die buiten de boot dreigen te vallen, zowel lokaal als wereld wijd.

De Diaconie verzorgt samen met veel vrijwilligers een veelheid aan taken zoals:

 • Het organiseren van de taxidienst.
 • Het organiseren van het koffie schenken zondags na de kerkdienst en tijdens de open kerk op woensdagmorgen.
 • Het verzorgen van een Kerstattentie voor alle 85+ers en zieke mensen in Halle en omgeving, ook niet gemeenteleden horen hierbij. Dit doen we in samenwerking met de Vrouwen van Nu, afd. Halle en Halle’s Belang.
 • Het organiseren van inloop maaltijden, vier maal per jaar.
 • Het actief betrokken zijn bij de vrijwilligers van de Bezoekersgroep en het organiseren van een gezellige middag waarbij ontmoeting centraal staat.
 • Het werven van deelnemers voor de IKA vakantieweken (Interkerkelijke Kampcommissie voor Achterhoek en Liemers). Tevens collecteren we voor dit goede doel.
 • Het organiseren van de Paasgroeten actie.
 • Het verzorgen van de inzamelstraat voor prentbriefkaarten, postzegels, mobiele telefoons, cartridges en brillen.
 • Input leveren voor en deel uitmaken van het Diaconaal Netwerk Bronckhorst en het Platform Welzijn Zelhem/Halle.

Verdeling collectes:
Alle uitgangscollectes zijn doorzendcollectes met een verdeling naar lokaal, regionaal en landelijk voor jong en oud. Voor binnenlands en werelddiaconaat wordt het collecte rooster van Kerk in Actie gevolgd.
Bij een ramp of nood situatie wordt er een extra collecte ingelast, soms wordt de opbrengst door de Diaconie verdubbeld.
De Diaconie verleent op verzoek “Stille Hulp” en wil bij hulpvragen helpen zoeken naar oplossingen.
Verder heeft de Diaconie een bescheiden vermogen dat ze laat werken door de rentebaten in te zetten voor de jaarlijkse exploitatie. Een deel is omgezet in aandelen bij Oiko Credit.