Beleidsplan

Beleidsplan Pastorale Raad 2017-2021

Korte taakomschrijving:

De Pastorale Raad wordt gevormd door de ouderlingen, pastorale medewerkers en één predikant.
In de raad vindt overleg plaats dat het werk van de secties overstijgt en ondersteunt.
De Pastorale Raad vergadert drie keer (of zo nodig vaker) per jaar.

De Pastorale Raad draagt zorg voor:

 • de toerusting van de pastorale ouderlingen en medewerkers
 • het delen van informatie over pastorale aangelegenheden
 • de medewerking aan de bloemendienst op de nationale ziekendag
 • de medewerking aan Eeuwigheidzondag (de laatste zondag van het kerkelijk jaar)
 • het organiseren van ontmoetingen in de gemeente
 • het verzorgen van kopij voor Dubbelspoor o.a. verjaardagen 80+ en huwelijksjubilea
 • de presentatie bij de Halse dag
 • het versterken van de samenwerking met de Protestantse Gemeente Varsseveld

Het beleid tot heden:

Het beleid is vooral gericht op de aandachtspunten:
De toerusting van diegenen die in het pastoraat werkzaam zijn en het delen van informatie.
Ook de continuïteit van de medewerking aan twee diensten die een speciaal pastoraal karakter hebben staat voorop.
In een vorig beleidsplan werden een aantal ideeën gelanceerd waarbij werd gepoogd inhoud te geven aan het organiseren van ontmoetingen in de gemeente, gedacht werd aan:

 • kringen van jonge gezinnen, bijvoorbeeld rond de doop
 • groothuisbezoek
 • pastorale bezoeken rondom de kruispunten van het leven

Van jaar tot jaar wordt hier op een verschillende manier inhoud aan gegeven.
Het pastoraat aan doopouders heeft gestalte gekregen in de voorbereidingsgesprekken. De jeugdouderlingen zijn hierin sterk betrokken.
Groothuisbezoek vond plaats in 2014 en 2016.

De komende jaren:

 • de toerusting van ouderlingen en pastoraalmedewerkers

Tijdens de vergaderingen van het pastoraat is er tijd om op sommige thema’s wat dieper in te gaan. Dat gebeurt naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of vragen die spelen in de Kerkenraad. Ook kan vergadertijd worden ingeruimd om een eigen onderwerp te overdenken.

Naast het gesprek in de eigen vergaderingen is er ook de mogelijkheid voor begeleiding van buiten:
Door de werkgroep Ontmoeting & Inspiratie van de Raad van Kerken; Halle, Keijenborg en Zelhem worden regelmatig avonden georganiseerd over geloofs- en maatschappelijke onderwerpen.
We hopen dit in de toekomst ook met de Protestantse Gemeente Varsseveld te kunnen doen.
Vanuit de PKN worden er regelmatig themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd om het pastoraat toe te rusten.

 • het delen van informatie over pastorale aangelegenheden

Dit bescheiden en niet erg opvallende onderdeel van het overleg mag toch met nadruk worden genoemd.
Om met elkaar mee te leven hoef je niet overal van te weten, maar de juiste kennis bij de juiste persoon is wel nodig om op het juiste moment acties te kunnen ondernemen. Uiteraard wordt hier zorgvuldig mee omgegaan.
Informatie in het Ouderlingenblad en Woord & Weg wordt gewaardeerd en aan elkaar doorgegeven.

 • de medewerking aan de bloemendienst op de nationale ziekendag (ziekenpastoraat).

Over de inhoud en vormgeving van deze dienst moet voortdurend worden nagedacht.

 • de medewerking aan Eeuwigheidszondag – pastoraat voor rouwenden

Hierbij moet gedacht worden aan het rondbrengen van de uitnodigingen voor deze dienst en samen met de predikant deze dienst voorbereiden.

 •  de gedachteniswand

Er is wekelijks op, woensdagmorgen, gelegenheid om de gedachteniskaars die tijdens de uitvaart brandde, nog eens aan te steken. De licht-symboliek van de uitvaart, die wordt afgerond op Eeuwigheidszondag, keert daarmee gedurende het jaar steeds terug.
Ook kan er een waxinelichtje ter gebedsintenties worden aangestoken.
In de veertigdagentijd van 2018 was er tevens de mogelijkheid om op woensdagochtend aan te sluiten bij het ochtendgebed.

 • het organiseren van ontmoetingen in de gemeente

Dit wordt vormgegeven door elke twee á drie jaar groothuisbezoeken of kringgesprekken te organiseren.

 • pastoraat gericht op rouwverwerking

Sinds een aantal jaren worden periodiek gesprekken met lotgenoten rondom rouwbeleving aangeboden. Het streven is om dit elke twee jaar terug te laten komen.

 • pastoraat voor de oudere gemeenteleden

In Dubbelspoor worden elke maand de gemeenteleden van 80 jaar en ouder genoemd.

Zij worden in die maand bezocht door de pastoraalwerker van de jarige.

 • aandacht voor huwelijksjubilea

De 25-, 40, 50, 60, 65 jarige huwelijksverbintenissen en ouder worden maandelijks in Dubbelspoor genoemd. De desbetreffende pastoraalwerker brengt hen een bezoek.

 • pastoraat aan jonge gezinnen.

Gespreksgroepen van jonge gezinnen, bijvoorbeeld voorbereidingsgesprekken voor doop- vierjarige- en twaalfjarigendiensten blijken zinvol te zijn en worden dus voortgezet. Momenteel ligt het initiatief hiervoor bij de jeugdouderlingen.

Ook de 30+ groep blijft onze aandacht vragen. Dit moet nog actief gemaakt worden

         Omzien naar elkaar is ons doel

3 mei 2018
Riek Wildenbeest (voorzitter van de Pastorale Raad)

Vastgesteld Kerkenraad 17 mei 2018