Missie

“Wat gij aan de minste van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan”.
Met deze uitspraak van Jezus Christus worden christenen uitgenodigd hun weg te gaan in deze wereld: een weg die getekend wordt door dienst aan God en aan de naaste.
Deze weg proberen we in het pastoraat te volgen.
Een weg van missie en omzien naar elkaar.
Het bezoeken van mensen op belangrijke momenten in hun leven, zoals bij geboorte, huwelijk, huwelijksjubilea, verjaardagen van ouderen, ziekte en overlijden zijn concrete activiteiten van het pastoraat. Nieuw ingekomen leden krijgen een welkomstbezoek.
De pastorale raad bestaat uit de predikant en vijftien medewerkers, waarvan twee ouderlingen.
De raad is verdeeld in drie secties, elke sectie bestaat uit vijf wijken.
Zowel de wijksecties, als de gehele pastorale raad komen een aantal malen per jaar bij elkaar. We evalueren dan ons pastorale werk. Op die bijeenkomsten is er ook ruimte voor een thema of een gesprek over de eigen geloofsbeleving.
Geheimhouding over persoonlijke zaken is vanzelfsprekend.

De pastorale raad is actief betrokken bij:

 • de bloemendienst. Dit valt samen met de nationale ziekendag.
  Voor gemeenteleden boven de 80 jaar, zieken en voor mensen die in het afgelopen jaar alleen zijn komen te staan is er dan een bloemetje. Dit in samenwerking met de “Zonnebloem”.
 • gesprekgroep rouwbeleving.
  In deze groep kunnen mensen van wie de partner of een andere naaste is overleden met elkaar in gesprek komen om elkaar tot steun te zijn.
  De predikant begeleidt deze groep.
 • groot huisbezoek.
  Om de twee jaar. Aan de hand van een thema wisselen we onze gedachten uit.
 • organisatie van sommige kerkdiensten:
 • zang- leesdiensten (een kerkdienst zonder dominee).
 • Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De familieleden van de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar worden uitgenodigd. Zij krijgen de gelegenheid om in de dienst de gedachteniskaars aan te steken.

 • De jaarlijkse oecumenische dienst samen met Mariënvelde.
 • verspreiding van Bijbelse dagboekjes. Elk jaar ontvangen gemeenteleden van 80 jaar en ouder dit dagboekje.
 • bezorgen van een attentie. Zieken en ouderen ontvangen in samenwerking met de diaconie, Vrouwen van Nu en Halle’s Belang rond kerst een attentie.