Beleidsplan

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Halle


Algemeen
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vier personen, te weten:
voorzitter, penningmeester, secretaris en één lid specifiek voor de gebouwen en de technische zaken.
Daarnaast is er één persoon als boekhouder bevestigd.


 1. Werving van de bijdragen

  –  Analyse van de inkomsten:
  De inkomsten hebben een dalende tendens, dit komt neer op circa 5% per jaar de laatste jaren, met een geïnd bedrag dat ligt tussen de 90 en 95 % van de toegezegde gelden.
  –  Verwachting ten aanzien van het inkomen in de toekomst:
  De tendens zal dalende blijven, het inkomen zal harder teruglopen door het overlijden van oudere gemeenteleden waarvan het geefgedrag hoger ligt. Daar tegenover staat dat de gemeente meer en meer uit betrokken leden zal bestaan.
  Per leeftijdscategorie zijn er uitschieters zowel naar boven als ook naar beneden.
  In vergelijking tot buurtgemeentes ligt het geefgedrag aan de bovenkant.
  –  Formulering van het wervingsbeleid:
 • Actie Kerkbalans inzameling door diverse vrijwilligers, met speciale aandacht voor diegenen die niet willen of kunnen bijdragen maar wel lid blijven.
 • Solidariteitskas.
 • Collecte in elke dienst.
 • Giften en legaten.

–  Verwachting ten aanzien van:

 • Collecten, minder kerkgangers betekent ook minder inkomsten.
 • Legaten, hier is geen beleid op te baseren (is te onverwacht en niet van tevoren bekend). Wel zal de aandacht zo nu en dan gevestigd worden op de mogelijkheid van schenkingen of legaten.
 1. Financieel beheer

–  Formulering van doelstelling inzake rendement kapitaal en bezit:

 • Beleggingen: dit is te risicovol, geen speculatie met gemeenschapsgelden.
 • Verpachting: de ondergrond van de voormalig Gereformeerde Kerk is onder erfpacht uitgegeven aan stichting “De Korenaar” in Halle.
 • Renten: gelden die de eerstvolgende zes maanden niet direct gebruikt worden, worden op een rentedragende rekening gestort.
 • Afschrijvingen: op de inventaris wordt afgeschreven.
 • Reserveringen: in het verleden waren er geen middelen om te reserveren voor onderhoud van gebouwen en terreinen. Hiervoor worden nu giften en legaten gebruikt. Als dit onderhoud op orde is zal er een planning voor onderhoud worden gemaakt, en zal het onderhoud worden gebudgetteerd.
 • Subsidies: wanneer mogelijk zal hier gebruik van worden gemaakt (met name voor het onderhoud van de gebouwen).
 • Terugbetaling van energiebelasting: wordt elk jaar aangevraagd.
 • Raming van afdrachten aan landelijke kerk e.d.: dit staat in de ogen van het College buiten alle verhouding van inkomsten.
 1. Beheer van gebouwen en inventaris

–  Formulering van verwachtingen in meerjarenramingen ten aanzien van:

 • Onderhoud gebouwen: neer te leggen in schema’s.
 • Klein onderhoud: jaarlijkse inspectie van gebouwen en installaties, aan de hand hiervan dient een begroting te worden gemaakt voor het komende jaar.
 • In de begroting wordt ieder jaar een bedrag gereserveerd voor onderhoud in dat jaar. Resterende gelden worden in een pot algemeen onderhoud reserve gestort, hiervan wordt het groot onderhoud bekostigd.
 • Als blijkt dat er te weinig reserves worden opgebouwd dan zal het jaarlijkse bedrag naar boven worden bijgesteld. Het streven is dat van het jaarlijkse bedrag een kwart zal worden bijgeschreven aan de reserve.
 • Verzekeringen:
 • Jaarlijks wordt er naar de verzekeringen gekeken en worden deze indien nodig aangepast of herzien.
 • Belastingen:
 • Belastingen zullen op tijd worden afgedragen.
 • Nieuwbouw/verbouw:
 • Als dit aan de orde zou zijn dan wordt dit overlegd met de gemeente en zal er een begroting worden gemaakt.
 • Exploitatielasten:
 • Deze zijn opgenomen in de begroting en dienen op tijd te worden afgedragen.
 • Begraafplaats:
 • Deze heeft een commissie die op dit moment niet compleet is en er worden stappen ondernomen om aan de commissie minimaal één persoon toe te voegen. De commissie draagt zelf zorg voor het financieel en administratief beheer van de begraafplaats.
 • Zij leggen verantwoording af aan het College, maar de eindverantwoording ligt bij de kerkenraad.
 • Jaarlijks vindt er vanuit het College een kascontrole plaats.
 • Eén collegelid is contactpersoon voor de commissie.
 • Strook grond rechts van de kerk:
 • Er is een overeenkomst getekend tussen de bewoners van de oude pastorie, Dorpsstraat 17 in Halle, en het College, waarin beschreven is dat de grond voor een gering bedrag zal worden verhuurd. Hierbij is overeengekomen dat er geen beplantingen en obstakels nabij de kerk zullen worden geplaatst, zodat te allen tijde onderhoudswerkzaamheden verricht kunnen worden (ook met een hoogwerker stempelbreedte ca. 3 meter).
 • Archief:
 • In overleg met de archivaris wordt met regelmaat het archief bijgehouden.
 1. Personele zaken
 • Predikanten:
 • Er wordt gewerkt met een 0,4 ft predikantsplaats, gezamenlijk met PG Varsseveld, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
 • Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de predikant en het College.
 • Kerkelijk werker:
  Er wordt gewerkt met een 0,4 ft kerkelijk werker voor de jeugd en midden-generatie, gezamenlijk met PG Varsseveld, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
 • Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de kerkelijk werker en het College.
 • Kosters:
 • Deze worden beide naar belastbaarheid ingezet, de taakverdeling wordt naar eigen inzicht met elkaar overlegd.
 • Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen het College en de kosters.
 • Organisten:
 • Deze stellen zelf aan de hand van het kerkelijk rooster een dienstrooster samen.
 • De vergoeding is € 25,00 per keer.
 • Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen het College en de organisten.
 • Overig personeel/vrijwilligers:
 • Accountant werk wordt vrijwillig gedaan door Jan Roelofsen.
 • Administratief werk wordt vrijwillig gedaan door Jannie Hartelman.
 • Loonadministratie wordt vrijwillig gedaan door Adri Eenink.
 • Ledenadministratie wordt vrijwillig gedaan door Bert Kreeftenberg.
 • Een aantal vrijwilligers krijgen vanuit het College jaarlijks een attentie. Bij het College is bekend wie en wat.

Het beleidsplan zal jaarlijks worden bekeken en waar nodig bijgesteld.


Vastgesteld door kerkenraad, juni 2023