Beleidsplan

Beleidsnotitie jeugdwerk Protestantse Gemeente Halle 2018-2022

Inleiding
Op 26 juni 2018 heeft de kernjeugdraad samen met een 10-tal ouders onder leiding van een trainer van de PKN gesproken over de toekomst van het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Halle.

Vanuit de eigen belevingen t.a.v. geloofsopvoeding werden de wensen en verwachtingen geïnventariseerd van ouders m.b.t. het toekomstige aanbod van jeugdactiviteiten. Daarnaast werd verteld over jeugdwerk in een veranderende samenleving en de visie van de PKN op vernieuwd jeugdwerk. Deze avond is het startpunt geweest voor het opstellen van dit beleidsplan m.b.t. het jeugdwerk voor de komende jaren.

Huidige situatie
Het jeugdwerk wordt aangestuurd door de kernjeugdraad welke op dit moment bestaat uit twee jeugdouderlingen, een jeugdmedewerker en de predikant. De kernjeugdraad komt drie maal per jaar bijeen en heeft als voornaamste taak het jeugdwerk vorm te geven en de verschillende activiteiten commissies aan te sturen. Ook onderhoudt zij het contact met de kerkenraad. Verder zijn de jeugdouderlingen betrokken bij bijzondere diensten zoals de 4- en 12-jarigendiensten en doop- en belijdenisdiensten. Daarnaast is er een jeugdraad die bestaat uit de kernjeugdraad en de contactpersonen van de verschillende activiteitencommissies. Ook zij komen drie maal per jaar bijeen. In bijlage I staat een overzicht beschreven van het huidige activiteiten aanbod.

Halle is een vergrijzende gemeente. Het aantal gezinnen en kinderen neemt af. Daarnaast heeft de kerk, net als andere verenigingen steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden. Het is dan ook steeds moeilijker om voor het huidige aanbod van jeugdwerk voldoende deelnemers en vrijwilligers te vinden.

Visie op jeugdwerk en een verander(en)de samenleving van de Protestantse Kerk Nederland
De samenleving is veranderd. De jeugd groeit op in een ander klimaat dan hun voorgaande generaties. Het is dan ook onvermijdelijk dat ook het jeugdwerk veranderd. Ook ouders zijn veranderd. Ze gaan niet meer automatisch naar de wekelijkse kerkdiensten en hiermee komen ook kinderen en jeugdigen niet meer wekelijks in de kerk. Het is daarom van belang aan te sluiten bij natuurlijke verbanden waar kinderen en jongeren zich bevinden. In onderstaande schema wordt de transitie van het jeugdwerk van de PKN kort in een aantal begrippen samengevat.

Missie:
Het geven van een plek waar jeugd (kinderen en jongeren) bezig kan zijn met geloven. Dat kan individueel of samen met anderen, al dan niet uit de eigen gemeente en ieder op zijn of haar eigen manier. Kenmerkend is dat op deze plek de jeugd aandacht en ruimte krijgt om te groeien in het christelijk geloof en om daarbij zelf de verantwoordelijkheid te nemen in kerk en samenleving.

Doelstellingen:
Aan de hand van de uitkomsten van de bijeenkomst op 26 juni (zie ook bijlage II), de (ver)nieuw(d)e visie op het jeugdwerk van de PKN en eerdere overleggen met de jeugdraad van Varsseveld, worden onderstaande doelstellingen beschreven;

 • De activiteiten die (nu) succesvol zijn en waar jeugd en ouders behoefte aan hebben behouden (zie bijlage II) en activiteiten waar minder of geen behoefte aan is laten vervallen (van instituut naar mensgericht).
 • De samenwerking met de Protestantse Gemeente Varsseveld wordt versterkt met name op het gebied van buitenkerkelijke activiteiten en projecten.
 • De jeugd wordt betrokken bij het organiseren van activiteiten voor jongere kinderen.
 • We sluiten aan bij bestaande projecten van andere gemeentes zoals ‘PaasChallange’, ‘World Servants’ ed.
 • De werkzaamheden van de verschillende vrijwilligers in het jeugdwerk worden opgedeeld in kleinere takenpakketten om zo het aantal vrijwilligers te bevorderen.

Plan van aanpak voor de komende jaren:

 • Huidige aanbod m.b.t. kindernevendienst, kinderoppas, jeugddienst en overstapdiensten in huidige vorm behouden. M.b.t. tot jeugddiensten samenwerking zoeken met Varsseveld.
 • Aan de hand dienst vervalt.
 • Catechese: 1 maal per catechese cyclus een bijeenkomst samen met Varsseveld (niet vaker i.v.m. afstand/vervoer).
 • Avondmaal catechese samen met Varsseveld.
 • Recreatieve activiteiten 8+ en 12+ nieuw leven inblazen. Hierbij proberen de 12+ groep bij de uitvoering van de activiteit van de 8 + groep te betrekken. Ook Varsseveldse jeugd is welkom.
 • Halse jeugd uitnodigen voor recreatieve activiteiten Varsseveld.
 • De taak van de kernjeugdraad is met name gericht op beleid van jeugdwerk en niet zozeer op uitvoering (zoals dat nu vaak is). Op deze wijze wordt het takenpakker van de jeugdouderling wat verkleint en hopen we meer vrijwilligers te kunnen werven voor de functie van jeugdouderling. Het staat een individuele jeugdouderling vrij om als vrijwilliger mee te werken in een activiteitencommissie.
 • Aansluiten bij Theaterweekend Varsseveld (indien voldoende vrijwilligers) in februari. Dit i.p.v. een jeugddienst.
 • Aansluiten bij kamp Varsseveld in juni (indien voldoende vrijwilligers vanuit Halle beschikbaar).
 • Aansluiten bij PaasChallange van verschillende gemeentes in de achterhoek (indien voldoende jongeren en vrijwilligers vanuit  Halle beschikbaar).
 • Tieners die een muziekinstrument bespelen betrekken bij diensten.
 • Onderzoeken of (onderdelen van) kliederkerk gebruikt kunnen worden in kinderdienst.
 • Inventariseren of er jongeren (en vrijwilligers) zijn die naar landelijke activiteiten willen zoals: The Passion, EO jongerendag, Serious Request. Dit kan ook in samenwerking met Varsseveld.
 • Nieuwe vrijwilligers zoeken voor de jeugddienstcommissie (deze zijn vacant per 1 januari 2019).
 • Gezamenlijke pagina in dubbelspoor met jeugdwerk Varsseveld

Bovenstaand plan is gebaseerd op ideeën van de kernjeugdraad. Of en welke activiteiten ook werkelijk doorgang gaan vinden is afhankelijk van de behoeften van jongeren en het aanbod van vrijwilligers (van instituut naar mensgericht).