Vacatures in de kerkenraad (12-05-2021)

Per september ontstaan er vacatures in de kerkenraad.
In Halle zijn we gewoon om de gemeente daarbij te betrekken door de mogelijkheid te bieden daarvoor voorstellen te doen.
Het wel bekende ‘groene doosje’ kan dit jaar niet, wel kunt u uw voorstellen, tot 23 mei, indienen via de brievenbus bij de kerk of bij de scriba: Nijmansedijk 20a 7025 EJ Halle.
U mag ook mailen: scriba@kerkhalle.nl uw inbreng wordt vertrouwelijk behandeld.

Het gaat om de volgende vacatures:
– vier mensen voor het pastoraat, waarvan één, of twee, ouderlingen
– één ouderling kerkrentmeester
– één jeugdouderling

Kerkdiensten alleen on line (17-12-2020)

15 december 2020.

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn kerkdiensten vanaf heden alleen online via kerkdienstgemist te volgen. Deze maatregel geldt in ieder geval tot de volgende persconferentie vanuit het kabinet.

Het is heel erg jammer, maar de kerkenraad ziet geen andere mogelijkheid. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en het virus zo min mogelijk kans geven op verdere verspreiding.

Ook de kerkdiensten die we gezamenlijk met Protestantse gemeente Varsseveld georganiseerd hebben zijn alleen online te volgen.

Het overzicht van Kerkdiensten voor de komende tijd is gelijk aan het overzicht zoals die in Dubbelspoor staat:

20 dec. 4e advent, aanvang 10.00 uur – ds. H. Boonen
22 dec. Kerstgroet van de organisten 19.45 uur – Anja Roelofsen, Wim Davidse en Jan Bulsink.  
24 dec. Kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur – ds. G. de Pender (Grote of Laurentiuskerk Varsseveld.)
25 dec. Kerst voor jong en oud(er) aanvang 10.00 uur – dhr. J. Jonker en de Kindernevendienst
27 dec. aanvang 09.30 uur – dhr. J. Jonker (Keurhorst Varsseveld)
27 dec. TOP 2000- dienst aanvang 19.00 uur – ds. G. de Pender (Grote of Laurentiuskerk Varsseveld)
3 jan. aanvang 10.00 uur – pr. J. Ruiterkamp- Klein Lebbink
10 jan. aanvang 10.00 uur – ds. J. Mol

Mocht u hulp nodig hebben om kerkdienstgemist te vinden op uw computer of tablet dan kunt u dat laten weten, via de scriba: tel 0314 631779. Ook als het te stil en eenzaam is en u graag even met iemand wilt praten kunt u dat bij haar kenbaar maken.

Namens de kerkenraad Gezegende kerstdagen een goede jaarwisselingen en we hopen u in 2021 in goede gezondheid weer te ontmoeten.

Weer kerkdiensten vanuit Halle (14-06-2020)

Na een periode van gezamenlijk online kerkdiensten vanuit Varsseveld gaan we over op kerkdiensten in de kerk van Halle.

Vanaf zondag 14 juni zullen dit online-diensten zijn zonder bezoekers.
Vanaf juli mogen er weer kerkdiensten gehouden worden met max. 100 bezoekers. We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten, al is het nog wel op afstand. Als iets wegvalt ervaar je extra dat, wat voorheen zo heel gewoon was, als gemeente bij elkaar komen voor contact met God en met elkaar toch wel heel bijzonder blijkt te zijn!

Om besmettingen te voorkomen vragen we elke bezoeker om zich te houden aan de algemene regels. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen en hoest of nies in uw elleboog.
We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, wie zich niet lekker voelt of koorts heeft blijft thuis en kijkt online mee.

Om alles in goede banen te leiden zullen er extra maatregelen genomen worden voor de veiligheid van ons allemaal. Omdat er op een ‘gewone’ zondag geen 100 bezoekers in een kerkdienst zijn gaan we niet werken met een reserveringssysteem vooraf. U kunt dus naar de kerk komen als u dat zelf wil, helaas is de taxidienst daarvoor voorlopig niet toegestaan.

– We gebruiken de voordeur aan de Dorpsstraat als ingang en de deur aan de Kerkstraat als uitgang.
– We maken geen gebruik van de kapstokken.
– De eerste bezoekers nemen zo ver mogelijk naar achteren plaats, huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De stoelen staan op afstand opgesteld en de zitplaatsen in de banken zijn herkenbaar.
– Gemeentezang is er niet. De zang zal voorlopig worden verzorgd door een zanggroepje in wisselende samenstelling op ruime afstand.
– Kinderen voor de kinderdienst komen niet eerst in de kerk maar gaan via de pastorietuin direct naar de nevendienst en blijven daar gedurende de hele kerkdienst.
– Er wordt gecollecteerd op een schaal bij het verlaten van de kerk, uw bijdrage overmaken per bank is natuurlijk ook een mogelijkheid.
– Na de dienst drinken we samen geen koffie.

Wij realiseren ons dat het voorlopig kerkdiensten zullen zijn met de nodige beperkingen. Uw veiligheid staat daarbij voorop. We hopen dat de eerste stappen naar een wat lossere samenleving geen nieuwe uitbraken veroorzaakt en we spoedig weer ongedwongen samen kunnen kerken.

Pasen 2020 (12-04-2020)

Zaterdag middag hebben we de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van het kruis met daarachter een bloemenzee.

Halle heeft een uniek orgel (29-02-2020)

Het orgel in de Grote Kerk van Halle is in 1958 voor deze kerk gebouwd door de befaamde orgelbouwer Flentrop uit Zaandam.

Het orgel heeft een klank die in perfecte balans is met de akoestiek van de kerkzaal. Bijzonder is dat elk register op zichzelf heel mooi klinkt, terwijl dat geldt ook voor de klank van alle mogelijke combinaties van registers.

Het oordeel van deskundigen

In 2013 bezochten leden van de orgelcommissie van de Pauluskerk te Rotterdam het Halse orgel. Ze wilden namelijk het Flentroporgel voor hun nieuwe Pauluskerk uitbreiden met enkele registers. Zij waren zeer onder de indruk van het Halse Flentroporgel. Een tijd later kwam een van de commissieleden nog speciaal weer naar Halle om voor zijn eigen plezier het orgel te bespelen.

In 2014 was intonateur Jan Spijker van Flentrop Orgelbouw bezig met de restauratie van het Flentroporgel in de Catharinakerk in Doetinchem. Op een avond bezocht en bespeelde hij het orgel in Halle. Hij was blij verrast en zeer onder de indruk. Hij kenschetste het orgel met uitspraken als: “Uniek instrument. Juweeltje. Steekt uit boven andere kleinere orgels die Flentrop bouwde. Hoort tot de mooiste orgels van Flentrop”.

Ook de beide orgelmakers, die onlangs een offerte uitbrachten voor een grote onderhoudsbeurt, hebben een oordeel over dit orgel. 

Citaten uit de ene offerte:

“Het orgel verraste ons in meerdere opzichten positief. De klank heeft de tand des tijds goed doorstaan en is vermoedelijk zelfs origineel bewaard gebleven. Dit is een bijzonderheid voor instrumenten van deze leeftijd. Het is een uniek instrument waarmee zuinig moet worden omgesprongen. Juist om deze reden vinden we het vanzelfsprekend het orgel respectvol te behandelen en het klankbeeld te conserveren.”

En uit de andere: 

“Het fraaie instrument werd in 1958 gemaakt door Flentrop. Het is een bijzonder fraai voorbeeld van de vroege Flentrop-orgels van na de wederopbouwperiode. Het orgel is nog geheel origineel in aanleg. Bij de intonatie zijn geen wijzigingen doorgevoerd. In de ontwikkeling van het oeuvre van Flentrop neemt dit orgel een belangrijke plaats in.”

Opbouw en samenstelling van het orgel

Het orgel in Halle hoort tot de kleinere. Het heeft slechts één klavier en het pedaal is – zoals dat heet – ´aangehangen´. Dit betekent dat het pedaal geen eigen zelfstandig(e) register(s) heeft en geen klank (bijv. een lage 16-voet) toevoegt aan het spel op het klavier. Via de pedaaltoetsen worden feitelijk toetsen van het klavier ingedrukt.

Wel kan het klavier in twee gedeelten (bovenste en onderste helft) worden geregistreerd, dat wil zeggen dat voor de ene helft van het klavier andere registers kunnen worden ingeschakeld dan voor de andere helft. Eigenlijk dus ‘twee halve orgels’ die los van elkaar geregistreerd kunnen worden. Op die wijze is het mogelijk om sommige muziekstukken met een uitkomende stem te spelen, waardoor bijv. een koraalmelodie duidelijker te horen zijn.

De registers van het orgel

Voor de kenners – de dispositie is als volgt:

Prestant 8’

Roerfluit 8’

Gemshoorn 8’

Octaaf 4’

Fluit 4’

Quint 3’

Octaaf 2’

Tertiaan 2 st.

Mixtuur 4-5 st.

Grote onderhoudsbeurt nodig

Een kerkorgel heeft doorgaans ongeveer elke 25 tot 30 jaar een grote onderhouds- en schoonmaakbeurt nodig. Het Halse orgel heeft sinds de bouw in 1958 nog nooit (!) zo´n beurt gehad.

Heel het orgel zit vol stof – tot in de orgelpijpen. Dat is nadelig voor de klank, die wat doffer is geworden, en voor de stembaarheid en de conditie. Bij een stembeurt loopt het orgel daardoor schade op. Het orgel heeft dringend zo’n grote onderhoudsbeurt nodig.

De kosten zullen een aantal duizenden euro’s bedragen.

Als gevolg van teruglopende inkomsten en tekorten heeft het College van Rentmeesters echter geen geld beschikbaar voor deze renovatie.  Wij als organisten kunnen dit begrijpen.  Wel jammer dat daardoor de kwaliteit van dit gave orgel verder achteruit zal gaan.

Waarom deze tekst over het orgel

Het mag best eens bekender worden wat voor een mooi en uniek orgel de kerk van Halle rijk is. Een orgel van deze kwaliteit is een bijzonder bezit.
Ook mag het dilemma van het College van Kerkrentmeesters over dit orgel wel voor het voetlicht worden gebracht.

Wij vragen ons hoopvol af of er in Halle of Varsseveld wellicht een of meer kerkleden zijn met een ‘redelijk saldo’ op hun spaarrekening, die op basis van de informatie in dit artikel bereid zijn om van dit saldo een ‘klein gedeelte’ te bestemmen voor het in goede staat brengen van dit orgel.

Opgesteld door de organisten van de kerk van Halle:

–          Jan Bulsink

–          Wim Davidse

–          Anja Roelofsen           

Benoeming kerkelijk werker voor jeugdwerk en midden-generatie (14-02-2020)

In de afgelopen maanden is er door de sollicitatiecommissie hard gewerkt om tot benoeming van een kerkelijk werker te komen voor onze beide gemeenten.

Unaniem werd aan de kerkenraden voorgesteld dhr. Jesmar Jonker te benoemen. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Jesmar Jonker is afkomstig uit Stiens (Friesland). Hij is opgegroeid in de protestantse gemeente aldaar. Hij heeft een universitaire studie theologie afgerond aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee (België). Hij is vierentwintig jaar, woont in Zutphen, en is op dit moment jeugdwerker in Amersfoort.

Per 1 maart zal het dienstverband van Jesmar Jonker ingaan. Hij zal bevestigd worden als ouderling met speciale opdracht voor jeugd en midden-generatie in een gezamenlijk dienst in Halle. In deze dienst zal ds. Frederiek Lunshof voorgaan en zowel ds. Gertjan de Pender als ds. Kor Datema zullen aanwezig zijn.

Hierbij wordt u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken met Jesmar Jonker onder het genot van een kop koffie of thee.

Mochten er bezwaren zijn tegen deze bevestiging dan kan men dit schriftelijk kenbaar maken bij de scriba tot uiterlijk 22 februari aanstaande.

Jannie Klein Lebbink, scriba PG Halle en Theo Rutgers, scriba PG Varsseveld

1 september Open Kerk op Halse dag (22-08-2019)

Op zondag 1 september is in Halle weer de Halse dag. Een gezellige dag met veel activiteiten in het dorp. Ook de kerk is die dag geopend voor iedereen die een kijkje wil nemen. De dag begint met een kerkdienst om 10.00 uur. Het is meteen de startzondag van het nieuwe kerkelijke seizoen.

Van 12.00 tot 17.00 uur zullen er verschillende organisaties aanwezig zijn zoals Amnesty International, de Wereldwinkel en Stichting Present. In de kerk zijn er twee exposities te bezichtigen. Gerry Kastein uit Varsseveld www.gerrykastein.nl zal een deel van haar kunstwerken tentoonstellen. Daarnaast zal Karin Wensink uit Halle foto’s en gedichten exposeren die ze heeft gemaakt na het overlijden van haar dochter Lianne. Verder zal die middag het Varssevelds Mannenkoor twee keer een kort optreden verzorgen, om 14.45 uur en om 15.30 uur. Ook kan er in de gedachtenishoek een kaarsje voor iemand worden aangestoken. En er is natuurlijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Van harte welkom!

Openluchtdienst 30 juni (18-06-2019)

Zondag 30 juni is er in de tuin achter de Halse kerk (Dorpsstraat 19, Halle) een openluchtdienst. Deze dienst begint om 10.00 uur en de voorganger is pastor Mia Tankink. Muziekvereniging Euterpe uit Halle zal de dienst muzikaal begeleiden.

Het thema van de dienst is ‘Het huis op de rots’. Voor de kinderen is er een eigen dienst. Er staan stoelen klaar, maar bezoekers mogen ook een eigen tuinstoel meenemen. Na de dienst is er koffie en thee en wat lekkers voor de kinderen. Bij slecht weer zal de dienst in de kerk zijn. U bent van harte uitgenodigd!

Bevestiging nieuwe ambtsdragers (21-05-2019)

Pinksteren 9 juni
Bevestiging Ambtsdragers

In de deze dienst zullen de gemeenteleden die bereid zijn om een ambt te vervullen bevestigd worden en de ambtsdragers, of medewerkers, die zich herkiesbaar hebben gesteld herbevestigd worden.

In dezelfde dienst nemen we afscheid van de ambtsdragers die zich niet herkiesbaar hebben gesteld, hun termijn erop hebben zitten of een andere taak op zich willen nemen.

Voorganger in de deze dienst is ds. Dik Bos, muzikale medewerking wordt verleend door Mirjam van der Burg op dwarsfluit. Het beloofd een feestelijke dienst te worden!

De kerkenraad is dankbaar dat vanuit de voordrachten die u deed een aantal vacatures weer kunnen worden ingevuld. Helaas blijven er nog een paar ‘open plekken’. Dat is jammer, want samen kun je zoveel meer! We hopen dan ook dat er, op korte termijn, weer een bevestigingsdienst ingepland mag worden.

Bevestiging:

Rikie Legters:              ouderling
Henk Berentschot:     ouderling kerkrentmeester
Joop Rijkenbarg:        pastoraal medewerker
Ineke Veerhoek:         pastoraal medewerker
Gerrie Buunk:             pastoraal medewerker
Adri Eenink:                kerkrentmeester vrijwilliger (financiën)
Narda Eenink:            diaconaal vrijwilliger (financiën)

Herbevestiging:
Jannie Klein Lebbink: ouderling scriba
Gerrie te Bokkel:          ouderling
Lizette van Rijsewijk:  jeugdouderling
Rieky Winkel:               diaken
Hans Lettink:               ouderling kerkrentmeester
Thijs van ’t End:          kerkrentmeester
Riek Wildenbeest:       pastoraal medewerker
Jan Coops:                    pastoraal medewerker
Willie Colenbrander:  pastoraal medewerker
Mineke Jansen:           pastoraal medewerker
Jopie Vos:                     pastoraal medewerker

Afscheid nemen we van:
Joop Rijkenbarg         ouderling
Narda Eenink:            diaken
Maaike Koskamp:      ouderling kerkrentmeester
Adri Eenink:                ouderling kerkrentmeester
Truus Legters:             kerkrentmeester
Rini Siebelink:             pastoraal medewerker
Rikie Legters:              pastoraal medewerker

Indien u overwegende bezwaren tegen een kandidaat heeft, dan kunt u deze tot 31 mei schriftelijk bij de scriba van de kerkenraad indienen.

 Jannie Klein Lebbink
scriba