Geven aan uw kerk

Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Jaarlijks schenken van de kerkelijke bijdrage

Veel gemeenteleden reageren elk jaar in januari op de actie Kerkbalans. Zij doen een toezegging voor een bijdrage
voor het komende jaar.
Zij betalen deze toezegging in de loop van het jaar. Volgens de belastingregels is deze bijdrage een gewone gift.

Deze gift is voor de belasting aftrekbaar indien deze met schriftelijke bewijzen (bijvoorbeeld een bankafschrift) kan
worden aangetoond. Maar…..
Deze gift is niet geheel aftrekbaar van het inkomen: er geldt een drempel van 1% en een plafond van 10%
van het inkomen. Hierbij tellen ook giften aan andere toegelaten doelen mee.

2. Periodiek schenken kerkelijke bijdrage: fiscaal aantrekkelijk!

Als u van plan bent de komende jaren de kerkelijke bijdrage te betalen aan de Protestantse kerk in Halle,
dan kan dat op een fiscaal aantrekkelijke manier. Als u de voorgenomen schenkingen voor de komende jaren in
een overeenkomst vastlegt, kan de gift ieder jaar in zijn geheel (dus zonder aftrek van de drempel!) in mindering komen
op uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en het toepasselijke belastingtarief kan het voordeel aantrekkelijk zijn.

Voor de belastingaftrek van deze periodieke schenking gelden voorwaarden:
– jaarlijks moet het toegezegde bedrag worden overgemaakt naar de kerk
– de jaarlijkse gift moet ieder jaar even groot zijn.
– de gift moet in een schenkingsovereenkomst worden vastgelegd
– u doet de gift minimaal voor 5 jaar
– bij uw onverhoopt overlijden vervalt de overeenkomst. De resterende betalingsverplichting gaat dus niet over op uw erfgenamen
– uw toezegging is geheel vrijwillig; er staat dus geen tegenprestatie tegenover

3. Hoe te regelen?

Als u overweegt van deze regeling gebruik te gaan maken, is het verstandig hierover overleg te plegen met uw belastingconsulent.
Hij kan beoordelen of dit in uw geval aantrekkelijk is.
Indien u er inderdaad toe over wilt gaan, moeten de voorgenomen schenkingen worden vastgelegd in een overeenkomst
tussen u en de kerk. Hierbij kunnen wij u behulpzaam zijn.

Het college van Kerkrentmeesters