Gemeenteavond 13 maart 2019

Uitnodiging 

Na de dienst op biddag is er gemeenteavond. Aanvang is rond 20.30 uur.
Op deze avond willen wij u naast de lopende zaken informeren over de stand van zaken rond de invulling van de vacature voor een predikant.
Inmiddels zijn de profielen van de gemeente en het profiel van de predikant uitgewerkt en door de kerkenraad vastgesteld. Deze staan op de website www.kerkhalle.nl/kerk/profielen

Agenda:
– Opening
– Vaststellen agenda
– Verslag gemeenteavond 7 november 2018
– Actuele ontwikkelingen
– Profielen gemeente en predikant.
– Invulling vacature predikant
– Zoektocht naar een eenvoudiger vergaderstructuur
– Werving vrijwilligers
– Wat verder besproken moet worden
– Rondvraag
– Sluiting

Verslag van 7 november kunt u opvragen bij de scriba of er één meenemen in de kerk